Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims (VOEM) vzw

 
 

Actualiteit

_________________

 • "Belgische Moslimconvergentie tegen radicalisering en voor burgerschap. Verklaring van Brussel van 22 januari 2015".
  De volledige tekst van het charter, inclusief de lijst van ondertekenaars (organisaties, personaliteiten en geëngageerde burgers), w.o. VOEM vzw, op Knack.be, 27 januari 2015: klik hier!
 • 21/1/2015: Persbericht van het Executief van Moslims van België:
  "Het Executief van de Moslims van België (EMB) wenst hierbij stil te staan bij de schokkende gebeurtenissen van de laatste dagen in ons land. De efficiëntie van de verschillende diensten en overheden heeft mogelijk gemaakt dat een cel ontmanteld werd vooraleer die kon overgaan tot het plegen van aanslagen.
  Het EMB nodigt opnieuw uit geen amalgaam te maken tussen enkele fanatiekelingen die zich ten onrechte op de Islam beroepen enerzijds en de meerderheid van Belgische burgers van moslimovertuiging, die zoals de andere burgers sereen en vredevol willen samenleven.
  Het EMB herinnert eraan dat de islam zijn plaats heeft binnen het Belgische landschap, naast de andere erkende erediensten. Moslims zijn volwaardige burgers, met hun identiteit die zich inschrijft in het pluralisme van overtuigingen en filosofieën, en bijdraagt tot het veelvoudige karakter van België.
  Veiligheidsmaatregelen zijn zeker nodig, maar kunnen het radicalisme niet op hun eentje alleen uitroeien. Maatregelen moeten getroffen worden om de verspreiding van extremistische ideeën tegen te gaan.
  In dit kader organiseert het EMB vormingen voor de imams aangesteld in de erkende moskeeën, voor de moslimconsulenten en de islamleerkrachten. Het EMB hecht veel belang aan de strijd tegen radicalisme en extremisme, en streeft naar een open en tolerante islam die het respectvol samenleven garandeert.
  Het EMB roept op tot solidariteit tussen alle burgers en vraagt aan de bevoegde overheden meer middelen ter beschikking te stellen om zijn taken te kunnen verzekeren.
  Betreffende de imams komend uit het buitenland, heeft het EMB geen kennis van een officiële aanwezigheid op het Belgische grondgebied van imams uit Qatar en Saoedi-Arabië. Het EMB is uiteraard bereid samen te werken met de overheid en in overleg met de moslimkoepelorganisaties in België om de komst te verhinderen van een imam die haat zou verkondigen en de democratische waarden niet zou eerbiedigen."
  Contact: contact@embnet.be.

 • Persbericht VOEMvzw, Brussel, 21 november 2014:
  Gisterenavond (20/11) reikte VOEM vzw haar jaarlijkse Emancipatieprijs uit in een feestelijke sfeer! De meer dan 180 gasten konden zich verwarmen aan heerlijke hapjes, mooie muziek en fascinerende foto's. Na de boeiende voordracht door de heer Jozef De Witte van het Interfederaal Gelijkekansencentrum wachtte het publiek vol spanning de namen van de laureaten af. VOEM was vereerd met de aanwezigheid van Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz, die onder het toeziend oog van collega excellenties Bert Anciaux en Brigitte Grouwels, de prijs overhandigde aan Marc Jans van DieGem, een team van sociologen, geografen, politicologen en pedagogen die samen op zoek gaan naar nieuwe vormen van solidariteit in diversiteit. De tweede prijs ging naar Bleri Lleshi, filosoof, politicoloog en documentairemaker, die zijn onderzoek richt op thema's zoals identiteit, interculturaliteit, sociale ongelijkheid, neoliberalisme en Brussel. Beiden ontvingen een foto van Karim Abraheem.
  We sloten deze geslaagde 17de editie tenslotte af met een muzikaal intermezzo door Azzouz El Houri.
  Met speciale dank aan het AMVB en alle vrijwilligers!
  Met vriendelijke groet,
  Liesbet Adam, Educatief medewerkster (brusselsevoem@yahoo.com).
  Twee sfeerfoto's: klik hier!

 • Open Brief van 126 islamgeleerden en universitairen aan IS (20/9/2014). Engelstalige versie, 17 blz., pdf: klik hier! Arabische versie, 28 blz., pdf: klik hier!

 • Belga: "Vanaf 2015 verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloer" (DeMorgen.be, 12 september 2015): klik hier!

 • Wouter Van Bellingen wordt nieuwe directeur van het Minderhedenforum.
  Zoals eerder aangekondigd verlaat Naima Charkaoui het Minderhedenforum. Vanaf 1 juli 2014 volgt Wouter Van Bellingen haar op als directeur van de organisatie. Verdere info: klik hier!

 • Persbericht van het Executief van de Moslims van België n.a.v. de moordaanslag in het Joodse Museum op 24 mei 2014:
  Met grote verbijstering en droefheid heeft het Executief van de moslims van België (EMB) kennis genomen van de aanslag op 24 mei 2014 in het Joodse museum te Brussel. Het EMB biedt zijn medeleven aan aan de familie en vrienden van de slachtoffers, en drukt zijn volledige solidariteit en vriendschap uit met de Joodse gemeenschap van België.

  Het EMB veroordeelt ten stelligste deze afschuwelijke en koelbloedige daad die niet gerechtvaardigd kan worden. Het gaat om een misdaad van een perverse ideologie die de alteriteit weigert te erkennen. De hoofdverdachte, van moslim origine maar gegrepen door de klauwen van een dodelijk religieus fanatisme, werpt eens te meer een smet op onze gemeenschap die harmonieus wil leven binnen onze samenleving. We worden zelf volledig getroffen omdat we geconfronteerd worden met misprijzen en islamofobie. Deze tragedie herinnert ons aan het belang van dialoog en harmonievol samenzijn om te komen tot een vredevolle samenleving.

  Dagdagelijks moeten we samen onze inspanningen bundelen tegen het antisemitisme en het racisme onder alle vormen: een strijd die een hoofdbekommernis is van de moslimgemeenschap van België.

  Noureddine SMAILI, Voorzitter

 • Persbericht van het Executief van de Moslims van België:
  De moslims van België zijn geschokt door de misdaden begaan door IS in Irak; en meer in het bijzonder door de vervolgingen van de religieuze minderheden aldaar. De Islam is er de belangrijkste godsdienst, en heeft altijd de geloofsvrijheid en het vredevol samenleven van alle gemeenschappen geëerbiedigd.

  Naar aanleiding van de macabere opvoeringen van het IS de jongste dagen, wenst het Executief van de Moslims van België (EMB) nog eens de puntjes op de i te zetten:

  *** Het EMB herkent zich absoluut niet in de handelwijze en doestellingen van de IS. Het weerlegt ten andere de benaming ‘islamitisch’ van deze groep, aangezien hun criminele activiteiten niets te maken hebben met de Islam die in tegendeel de nobele waarden van broederschap, respect en vrede nastreeft.
  *** Het EMB veroordeelt ten stelligste de activiteiten van sommige jongeren die de IS ondersteunen.
  *** Hoewel het EMB alleen als mandaat heeft de temporalia van de islamitische eredienst te behartigen, zal het verdergaan met overleg, op elk niveau, met andere instanties om de radicalisering van sommige moslimjongeren een halt toe te roepen. En het bedankt al wie zich hiervoor in het verleden heeft ingezet.

  We lezen in de Koran:
  « Als Allah had gewild, had hij van jullie één enkele gemeenschap gemaakt. Maar Hij wil u beproeven in wat Hij u geeft. Wedijver dus in goede daden. Naar Allah zal de terugkeer gebeuren van u allen; Hij zal u dan informeren over waar u in verschilde.». (Al Mâ’idah / De gezette Tafel – âya 48).

  In die zin roept het EMB de moslims van ons land op te ijveren voor een wereld waarin broederschap en respect centraal staan, zoals we ten andere gedaan hebben met onze joodse, christelijke en humanistische broeders een paar maanden geleden naar aanleiding van het drama in het joodse museum.

  We roepen op niet iedereen over dezelfde kam te scheren: de moslimgemeenschap wordt al te dikwijls met de vinger gewezen voor criminele feiten waar ze zelf het eerste slachtoffer van is.

 • "Presentatie van het Representatief Orgaan van de Islamitische Eredienst van België (ROIEB)", op de website van het Executief van de Moslims van België (1/4/2014): klik hier.

 • De Morgen, 30/3/2014: "Nieuwe Moslimexecutieve wil 'troebel water weer helder maker'". Lees verder op DMorgen.be.

 • BOEH! Persbericht 24/4/2013: "Go! volhardt in de boosheid. Middenveldorganisaties en leerlingen stappen naar Raad van State tegen hoofddoekenverbod".
  Een platform van middenveldorganisaties, samengebracht door BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd) en met Justice and Democracy (J&D) vzw als verzoekende partij, heeft na rijp beraad besloten om, samen met enkele leerlingen van het Gemeenschapsonderwijs (GO!), een verzoekschrift in te dienen bij de Raad van State. Dit ter vernietiging van het nieuwe verbod op levensbeschouwelijke tekens voor leerlingen in de scholen van het GO!
  Een vorige rechtsgang bij de Raad van State (ingeleid in november 2009) leidde in eerste instantie tot een schorsing van het verbod (maart 2010). Deze klacht werd echter in 2012 door de Raad van State onontvankelijk verklaard omdat de leerlinge, in wier naam het verzoekschrift was ingediend, afgestudeerd was en dus niet langer als belanghebbend werd beschouwd. Tevens betoogde het GO! voor de Raad dat er geen reden was tot vernietiging, vermits het GO! het verbod tot nader order had opgeschort.
  Op 1 februari 2013 stelde de Centrale Raad van het GO! echter opnieuw een algemeen verbod in, ditmaal ingaand op 1 september 2013. Tegen dit verbod wordt thans opgekomen door een verzoekschrift dat samen met enkele getroffen leerlingen en met de steun van talloze organisaties wordt ingediend bij de Raad van State. Zie voor een overzicht van deze ondersteunende organisaties onze website www.baasovereigenhoofd.be.

  De organisaties van het platform weten zich gesteund door het vernietigende advies dat de Afdeling Wetgeving van de Raad van State vorig jaar heeft uitgebracht aangaande een voorstel van decreet houdende het instellen van een algemeen verbod op het dragen van een hoofddoek in de onderwijsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap.
  De Raad verwees hierin expliciet naar de bevinding van het Duitse Grondwettelijk Hof dat "de interpretatie van de hoofddoek niet gereduceerd kan worden tot een symbool van maatschappelijke onderdrukking van de vrouw. Voor jonge moslimvrouwen kan de hoofddoek ook een vrij gekozen middel zijn om, zonder breuk met de cultuur van de eigen afkomst, een zelfbewust leven te leiden." Uit het advies blijkt dat dermate verregaande maatregelen, zoals deze van het GO!, op gespannen voet staan met de vrijheid van godsdienst.
  Meer en meer instellingen in Vlaanderen lijken het normaal te vinden om de godsdienstvrijheid van leerlingen middels blinde maatregelen te beperken. Zozeer zelfs dat Amnesty International in haar recente Europese rapport over discriminatie tegenover moslims haar bezorgdheid uitdrukte over de inbreuken op de godsdienstvrijheid binnen het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs.
  Wij benadrukken opnieuw dat een verbod voor leerlingen op het dragen van levensbeschouwelijke tekens indruist tegen de mensenrechten, meer bepaald, het recht op godsdienstvrijheid, het recht op vrije meningsuiting en het recht op onderwijs. Wij wijzen er nogmaals op dat, de facto, met dit verbod vooral de islamitische hoofddoek wordt geviseerd, zodat we hier kunnen spreken van een regelrechte discriminatie van moslimmeisjes. Dit verbod is echter tegen het dragen van alle levensbeschouwelijke tekens gericht. Met name betreft het ook de Sikh-jongens en –meisjes in ons land die zich nu ook de toegang geweigerd zien tot de GO!-scholen wegens hun tulband. We kunnen ons niet neerleggen bij een dergelijk verbod, dat indruist tegen fundamentele grondrechten en het pluralistisch karakter van het onderwijs en onze maatschappij schendt. Dit is onze democratie onwaardig. Wij hopen op een snelle en rechtvaardige uitspraak van de Raad van State zodat dit onrecht teniet kan gedaan worden en er plaats komt voor een reëel pluralisme in ons onderwijs.
  Websites: http://www.baasovereigenhoofd.be en http://www.justicedemocracy.org .

 • Brussel, 5 april 2013: Persbericht van Think Tank Vigilance Musulmane:
  Haro sur les mosquées !
  Ce jeudi 4 mars 2013, une dépêche Belga a relayé des commentaires de l’association Musulmans Progressistes au sujet du départ de quelques jeunes Belges en Syrie pour combattre aux côtés des rebelles opposés au régime en place. Ces commentaires nous ont interpellés.
  L’association dit lancer “un appel aux mosquées pour qu’elles se positionnent clairement par rapport aux “discours sectaires”” qui s’y tiendraient et qui auraient comme conséquences “l’endoctrinement” des jeunes de confession musulmane et l’émergence chez ces jeunes d’une “volonté incompréhensible de mourir au combat”. Ces déclarations viennent s’ajouter à celles tenues le 29 mars dernier par le député cdH Georges Dallemagne. Ce dernier mettait à l’index les mosquées comme lieux de recrutement et de radicalisation, sans néanmoins produire des preuves ou rapporter des faits précis en ce sens. Les services de police et de renseignement semblent parfaitement cerner le phénomène, mais si quiconque pense avoir relevé une infraction - dans une mosquée ou ailleurs - à la loi du 1er août 1979 concernant les services dans une armée ou une troupe étrangère se trouvant sur le territoire d’un Etat étranger qui aurait pu échapper aux services compétents, qu’il n'hésite pas à la signaler en toute responsabilité. C’est autrement plus approprié, et utile pour la collectivité, que d'entretenir les fantasmes autour de “discours sectaires”, sans jamais préciser ni la nature exacte des propos suspectés, ni l’identité de leur(s) auteur(s).
  L’association déclare également souhaiter la production d’un “contre-discours des autorités religieuses reconnues en Belgique pour prévenir ce type de départ vers la Syrie”. Si, par “autorités religieuses reconnues”, l’association vise l’Organe chef du culte musulman, mieux connu sous l’appellation Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB), nous rappelons qu’il s’agit d’un organe administratif dont l’action est circonscrite par la loi du 19 juillet 1974 portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du temporel du culte islamique. Par conséquent, l’EMB, d’ailleurs inexistant sur le plan légal depuis le 31 décembre 2011, n’a pas pour mission d’exprimer des recommandations et/ou avis d’ordre religieux, ni de s’engager dans des prises de position politiques, sous peine d’outrepasser le cadre de ses compétences strictement définies par la loi.
  Nous pensons qu’il est primordial que celles et ceux qui disent lutter contre l’islamophobie, en d’autres termes contre la peur de l’islam, ne l’alimentent pas eux-mêmes avec des déclarations de nature à renforcer le climat de suspicion généralisée à l’encontre des citoyens de confession musulmane. Les mosquées n’échappent évidemment pas à la critique quand celle-ci est justifiée, mais elles ne méritent pas le procès qui leur est fait en rapport avec le drame qui se joue en Syrie.
  Think tank Vigilance musulmane,
  Bruxelles, le vendredi 5 avril 2013.

 • Brussel, 17 sept 2012: Persbericht Executief van de Moslims van België (EMB), 17 september 2012:
  Het Executief van de Moslims van België (EMB) betreurt ten zeerste de verspreiding van de islamofobe film «De onschuld van de moslims», die chaos creëert overal ter wereld.
  De vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel recht in een democratie, maar moet met intelligentie toegepast worden; en provocatie en aanzet tot haat moeten vermeden worden.
  Men kan begrijpen dat sommigen zich gekwetst voelen door het lasterlijke karakter van de film ; maar dit verrechtvaardigt uiteraard geenszins het geweld waarbij zelfs mensenlevens te betreuren zijn.
  Het EMB nodigt alle Belgische moslimburgers uit hun kalmte te behouden, en niet te reageren op deze provocatie.

  Geweld leidt tot geweld, en gaat in tegen de inspanningen van burgers van goede wil die werken voor de vrede en de dialoog tussen volkeren en culturen.

  Het EMB herinnert ook aan het belang te werken aan een maatschappij gebaseerd op het respect van de diversiteit en het samenleven.

  Semsettin UGURLU
  Voorzitter

  (bron: Kif Kif).

 • Brussel/Sint-Jans-Molenbeek, 9 juni 2012: De voorzitter van de Liga van de Imams van België en de voorzitter van de Unie van de Moskeeën van Brussel hebben zaterdag het geweld in Molenbeek scherp veroordeeld.
  De Belgische imams verduidelijkten dat de gebeurtenissen het gevolg zijn van de daden van een kleine groep, die niet representatief is voor de moslimgemeenschap in België.
  Jamal Habbachich, de voorzitter van de Unie van de Moskeeën van Brussel, vroeg dat de verantwoordelijken van de recente incidenten vervolgd worden voor het aanzetten tot haat. 'Er is geen terugkeer meer mogelijk. De imams en moskeeën werken hand in hand om zich tegen het werk van die minderheid te verzetten.'
  Wat betreft het verbod op het dragen van een nikab in België, dat aan de basis ligt van enkele incidenten in Molenbeek, zegt Mohammed Tujgani, voorzitter van de Liga van de Imams van België, dat de moslima’s in België de wet moeten respecteren. Ook 'moeten ze de islam volgens de consensus van de geleerden toepassen, de islam van de gulden middenweg dus, zonder overdrijving'. 'Het dragen van de nikab is een persoonlijke keuze. De moslima’s moeten weigeren als het tot dwang of conflicten komt', zei hij nog. (bron: De Standaard Online)

 • Think Tank Vigilance Musulmane, communiqué de presse, 3 juin 2012: "Voile intégral : ce qui devait arriver, arriva !" Tekst op Facebook: klik hier!

 • Koning BoudewijnStichting, pb 9 mei 2011: "Hoe immigranten omgaan met integratie"
  De Immigrant Citizens Survey (ICS, Immigrantenburgerraadpleging) is een opiniepeiling uitgevoerd in 15 steden van 7 lidstaten van de Europese Unie – waaronder België – bij personen met een migratieachtergrond om te verstaan hoe zij het migratie- en integratiebeleid evalueren. In België werd de bevraging uitgevoerd in Brussel, Luik, en Antwerpen. Voor het persbericht (bron: Kif Kif): klik hier! Voor de volledige publicatie (pdf, 92 blz., Nederlandstalig): klik hier!

 • Persbericht 20 maart 2012 van 'Hand in Hand tegen racisme. Discriminatie wérkt niet bij ons!'
  Op 21 maart, de internationale dag tegen racisme, start Hand in Hand een campagne voor méér tewerkstelling van etnisch-culturele minderheden. Volgens de VDAB is in februari 2012 een kwart van de werkzoekende werklozen allochtoon. De overheid moet dus snel dwingende maatregelen nemen en een inhaaloperatie starten. De lokale besturen moeten hier het voortouw nemen. Ze stellen samen immers meer dan 200.000 mensen te werk en zijn het best geplaatst om in hun eigen stad of gemeente een weerspiegeling van de lokale samenleving te bewerkstelligen. Wie ons rappel voor een gemeentelijk antiracistisch tewerkstellingsbeleid wil steunen, kan dit op www.anti-racisme.be. Ook lokale partijen kunnen er reageren.
  Lees verder op de site.

 • Persbericht (13/3/2012) van de Moslimexecutieve n.a.v. de criminele brandstichting tegen moskee Rida te Anderlecht :
  "Met de grootste stelligheid veroordeelt het Executief van de Moslims van België (EMB) de criminele daad tegen de moskee RIDA te Anderlecht, die spijtig genoeg het leven heeft gekost van de imam Abdallah DADOU, vader van 4 kinderen.

  Niets kan zulk’n geweld verrechtvaardigen, welke de daders en hun motiveringen ook mogen zijn.

  Het EMB betuigt zijn gevoelens van medeleven aan de familie, de dierbaren van het slachtoffer, en alle gelovigen van de moskee RIDA, en roept op tot kalmte na deze tragische gebeurtenis in een plaats van eredienst voorbehouden aan gebed en inkeer.

  Het EMB nodigt alle moslims uit hun inspanningen te bundelen om de dialoog te versterken tussen alle cultuele en culturele geledingen van de moslimgemeenschap van België.

  Het EMB herinnert eraan dat de Belgische burgers van moslim overtuiging in vrede en verstandhouding willen samenleven met hun medeburgers, van welk geloof, welke origine of welke overtuiging ook".
  EMB Voorzitter Semsettin UĞURLU.

 

Image of calligraphy

"La connaissance est lumière, l'ignorance est obscurité"
Calligraphie de Abdelatif HABIB
Volg ons/vind ons leuk op  

 
VOEM-Secretariaat: Email: klik hier!
(Free script provided by JavaScript Kit)

Downloaden: snel, leuk, geweldig  Get Thunderbird 

Webmaster:

      Update: 21 januari 2015